क्यानडामा आमा बुवा बोलाउने निवेदन को आवहान


download

क्यानडामा आमा बुवा बोलाउने निवेदन को आवहान

२०१७ देखी क्यानडाको लिबराल सर्कार्ले क्यानडाक नागरिक तथा स्थायी बासिन्दा का आमाबुवा लाई क्यानडामा बोलाउन नयाँ चिट्ठा प्रक्रीया सुरु गरेको थियो । यस प्राक्रीय बाट एक महिना भित्र प्राप्त भएका आवेदन निवेदनका आधारमा चिट्ठाबाट दस हजार निवेदकले आफ्ना आमाबुवालाई क्यानडामा बोलाउन फेरी अन्य इमिग्रेसन प्रक्रीय पुरा गर्नु पर्नेछ । २०१८ का लागी निवेदन हिजो जनवरी २ देखी शुरु भएको छ र यो निवेदन फेब्रुअरी १ सम्म बुझाउनु पर्नेछ । यस्का लागि फाराम क्यानडा सरकार को वेब साइट मा राखिएको छ । https://gcs-ssc.cic.gc.ca/pgp/

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Comments are closed.

copyright Khabarsampresan.com